editor1 összes bejegyzése

2019.évi képviselő-testületi ülések

Litka Község önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi nyílt ülési jegyzőkönyvei, illetve a közmeghallgatási jegyzőkönyve az alábbiakban érhető el:

2019. január 25.-litka-jgyk-20190125

2019. február 25. –litka-jgyk-20190225

2019.március 28.-litka_jgyk_20190328

2019. május 2.-litka-jgyk-20190502

2019.május 22.-litka-jgyk-20190522

2019. június 14.-litka-jgyk-20190614

2019. július 15. –litka-jgyk-20190715

2019. szeptember 23.-litka-jgyk-20190923

2019. október 18.-jgyk-litka-20191018-alakulo

2019. december 4.-litka_jgyk_20191204_ai

2019. december 31.-litka_jgyk_20191231_ai

 

2018. évi képviselő-testületi ülések

Litka Község önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi nyílt ülési jegyzőkönyvei, illetve a közmeghallgatási jegyzőkönyve az alábbiakban érhető el:

2018. január 19. –litka-jgyk-20180119

2018. március 1. –litka-jgyk-20180301

2018.május. 2.-litka-jgyk-20180502

2018. május 22.-litka-jgyk-20180522

2018. május 29.-litka-jgyk-20180529

2018.július 25.-litka_jegyzokonyv_07.25_kt

2018.szeptember 10.-litka_jegyzokonyv_09.10_kt

2018. október 11.-litka_2018_1011_jgyk

2018.október 29.-litka-jgyk-20181029

2018.november 5.-litka-jgyk-20181105

2018. november 12.-litka-jgyk-20181112

2018.november 30.-litka-jgyk-20181130

2018.december 20.-Litka-jgyk-201811220

5_2017_önkrendelet_litka

LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017(II.24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól

 

Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

 1. § A rendelet hatálya LitkaKözség közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a rendelettel érintett közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőre terjed ki.

2.§ E rendelet alkalmazásában:

 1. a) hivatali helyiség: Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatalának helyiségei
 2. b) hivatali munkaidő: Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatalának ügyrendjében meghatározott munkaidő.

3.§ (1) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg a házasulóknak írásban kérelmet kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a házasságkötés pontos helyszínét,
 2. b) a házasságkötés időpontját,
 3. c) nyilatkozatot arról, hogy
 4. ca) a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak,
 5. cb) házasságkötés épületen kívül, szabadban történő lebonyolítása esetén az anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított,
 6. d) a külső helyszín indokát,
 7. e) a meghatározott díj megfizetését a házasulók vállalják.

4.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára –10.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek azanyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: Tv.)    meghatározott feltételek teljesítésén túl, igazolják az (1) bekezdésben meghatározottdíj megfizetését.

 1. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatásellentételezéseként – a Hivatal házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára – 10.000.-Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) Házasságkötés a hivatali munkaidőn kívülre – a tv-ben munkaszüneti napnak meg nem határozott – pénteki napokon 14 – 17 óra közötti, szombati napokon 11 – 19 óra közötti időpontra engedélyezhető. Az engedély megadásának feltétele az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésének  igazolása.

6.§ A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára –20.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

7.§A meghatározott díj megfizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, a feladóvevény vagy a készpénzfizetési számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

8.§ (1)A hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt a 4-6§ -ban meghatározott esetekben – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő, vagy a többletszolgáltatással nyújtott szertartásban történő közreműködéséért eseményenként bruttó 5 000,-Ft díjazás illeti meg.

9.§ (1)     Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli  körülmény miatt kerül sor.

 

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.

 

(3) A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi események szolgáltatási díja nem tartalmaz hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.

 

(4) A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi eseményekhez a szükséges hangosítás, zeneszolgáltatás és egyéb eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint
székek – az igénylő feladata.

 

10.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

  

Kardos Endre                                                          dr. Arnóczki Tímea

polgármester                                                                      jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetve: 2017. február 24.

 

 1. Arnóczki Tímea

jegyző

Rendeletek

………………………………………………………………………………………………………….
Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (X.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás helyi szabályairól

………………………………………………………………………………………………….
Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (10/29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

…………………………………………………………………………………………………………………….

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018(V.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

………………………………………………………………………………………………………………….

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

………………………………………………………………………………………………………………………

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete

Litka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

………………………………………………………………………………………………………………………..

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017(XII.4.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016 (XI.7.) .önkormányzati rendelet módosításáról

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017(IX.15.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

……………………………………………………………………………………………………………………………

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

.

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 5/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

………………………………………………………………………………………………………………………………….

LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017 (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közterület-felügyeletről és a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2016. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016(XII.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016 (XII. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A gyermekvédelem helyi rendszeréről


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2016 (XII.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2013(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016 (XII. 05) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016 (XI.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2016 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2013(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2016 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek  megállapításáról és kialakításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 24.) rendelet módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016 (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016 (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Litka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

2017. évi képviselő-testületi ülések

Litka Község önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi nyílt ülési jegyzőkönyvei, illetve a közmeghallgatási jegyzőkönyve az alábbiakban érhető el:

2017. január 25.-litka-jgyk-20270125

2017. február 24.- litka-jgyk-20170224

2017. május 26.- litka-jgyk-20170526

2017. június 19. –litka-jgyk-20170619

2017. szeptember 15.-litka-jgyk-20170915

2017. november 8.-litka-jgyk-20171108

2017. december4.-litka-jgyk-20171204

2017.december 28. –litka_jegyzokonyv_09.10_kt litka_jgyk_20171228_airt

2020.évi ebösszeírás

Tájékoztató a 2020. évi kötelező ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartók!

A Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok jegyzője:

 2020. március 1. napjától 2020. Április 30. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2020. Április 30. napjáig visszajuttatni.

Az ebösszeírásról szóló részletes tájékoztató, a használandó nyomtatványok letölthetők itt.

eb tájékoztató honlapra_2020_hirek_fooldal 2020 evi ebosszeiras-rovid Bejelentő_lap_ÚJ_TULAJDONOSRÓL-2020 Bejelentő_lap_ELPUSZTULT_ELVESZETT_ELALTATOTT_EBRŐL-2020 ebosszeiras_adatlap_2020

 

Együttműködésüket köszönöm!

 Arnóczki Tímea sk

jegyző

Szja-bevallás: ügyelni kell a részletekre is

Március végéig mintegy 890 ezer adózó maga nyújtotta be személyijövedelemadó-bevallását, több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a bevallás elkészítésében és mintegy 220 ezren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent. A hibásan érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal, bizonyos hibákhoz azonban az ügyfelek közreműködése szükséges.
A NAV az első három hónapban érkezett bevallásokban előforduló, többségében egyszerű tévesztéseket hivatalból, az egyéb hibákat az ügyfelek közreműködésével már javarészt javította.
Az szja-bevallások jellemző hibái:
a papíron benyújtott bevallás főlapjáról hiányzik az aláírás
a visszaigényelhető adót tartalmazó bevallás esetén nem szerepel sem a bankszámlaszám, sem az utalási cím
nincs adószám a bevalláson (adószámos magánszemélyek esetén is kötelező kitölteni);
a családi kedvezménnyel vagy az első házasok kedvezményével kapcsolatos adatok hiányosak
a kifizető által levont adóelőleg nem jó sorban szerepel vagy hiányzik a bevallásból.
A www.nav.gov.hu/szja/szja új aloldalán – amit eddig mintegy 100 ezren kerestek fel –elérhető Általános Nyomtatványkitöltő program segít a hibák elkerülésében, illetve javításában. Sőt, bizonyos adatokat, az alapadatok megadása után önállóan kiszámol. Az elektronikusan kitöltött nyomtatvány az Ügyfélkapun át pillanatok alatt továbbítható a NAV-hoz. A kitöltő program az „Szja-bevallások letöltése egyszerűen” menüpont alatt néhány kattintással letölthető és telepíthető.
Akinek még nincs Ügyfélkapuja, a NAV ügyfélszolgálatain soron kívül regisztrálhat. Ehhez a személyes okmányokon túl egy működő e-mail címre és egy felhasználó névre van szükség. A sorban állást elkerülhetik azok, akik a központi ügyfélszolgálatokon Ügyfélkapu ügyintézésre időpontot foglalnak.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága