5_2017_önkrendelet_litka

LITKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017(II.24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól

 

Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

 1. § A rendelet hatálya LitkaKözség közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás során az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a rendelettel érintett közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőre terjed ki.

2.§ E rendelet alkalmazásában:

 1. a) hivatali helyiség: Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatalának helyiségei
 2. b) hivatali munkaidő: Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatalának ügyrendjében meghatározott munkaidő.

3.§ (1) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg a házasulóknak írásban kérelmet kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a házasságkötés pontos helyszínét,
 2. b) a házasságkötés időpontját,
 3. c) nyilatkozatot arról, hogy
 4. ca) a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak,
 5. cb) házasságkötés épületen kívül, szabadban történő lebonyolítása esetén az anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított,
 6. d) a külső helyszín indokát,
 7. e) a meghatározott díj megfizetését a házasulók vállalják.

4.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára –10.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek azanyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: Tv.)    meghatározott feltételek teljesítésén túl, igazolják az (1) bekezdésben meghatározottdíj megfizetését.

 1. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatásellentételezéseként – a Hivatal házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára – 10.000.-Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) Házasságkötés a hivatali munkaidőn kívülre – a tv-ben munkaszüneti napnak meg nem határozott – pénteki napokon 14 – 17 óra közötti, szombati napokon 11 – 19 óra közötti időpontra engedélyezhető. Az engedély megadásának feltétele az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésének  igazolása.

6.§ A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy költségvetési elszámolási számlájára –20.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

7.§A meghatározott díj megfizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, a feladóvevény vagy a készpénzfizetési számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

8.§ (1)A hivatali munkaidőn kívül közreműködő anyakönyvvezetőt a 4-6§ -ban meghatározott esetekben – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő, vagy a többletszolgáltatással nyújtott szertartásban történő közreműködéséért eseményenként bruttó 5 000,-Ft díjazás illeti meg.

9.§ (1)     Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli  körülmény miatt kerül sor.

 

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.

 

(3) A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi események szolgáltatási díja nem tartalmaz hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot.

 

(4) A hivatali helyiségen kívül megtartandó anyakönyvi eseményekhez a szükséges hangosítás, zeneszolgáltatás és egyéb eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint
székek – az igénylő feladata.

 

10.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

  

Kardos Endre                                                          dr. Arnóczki Tímea

polgármester                                                                      jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetve: 2017. február 24.

 

 1. Arnóczki Tímea

jegyző